• گزیده مدیریت 2017 (مجلد 18 ) (شماره 199 ) 

  Publish: اسفند 1396
  Issue: 199
  Volume: 18
  Type: Magazine
  Publisher: فرا، ناشر مدیریت فردا
  Subject(s): Humanities and Social Sciences , علوم انسانی و اجتماعی ,
  Thumbnail
 • گزیده مدیریت 2017 (مجلد 18 ) (شماره 197 ) 

  Publish: دی 1396
  Issue: 197
  Volume: 18
  Type: Magazine
  Publisher: فرا، ناشر مدیریت فردا
  Subject(s): Humanities and Social Sciences , علوم انسانی و اجتماعی ,
  Thumbnail
 • The Economist 2018 (Vol 426) (Issue 9083) 

  Publish: March 2018
  Issue: 9083
  Volume: 426
  Date: 2018.03.17
  Type: Magazine
  Publisher: The Economist Newspaper Ltd.
  Subject(s): Humanities and Social Sciences , علوم انسانی و اجتماعی ,
  Thumbnail
 • The Economist 2018 (Vol 426) (Issue 9084) 

  Publish: March 2018
  Issue: 9084
  Volume: 426
  Date: 2018.03.24
  Type: Magazine
  Publisher: The Economist Newspaper Ltd.
  Subject(s): Humanities and Social Sciences , علوم انسانی و اجتماعی ,
  Thumbnail
 • Science 2018 (Vol 359) (Issue 6383) 

  Publish: March 2018
  Issue: 6383
  Volume: 359
  Date: 2018.03.30
  Type: Magazine
  Publisher: American Association for the Advancement of Science
  Subject(s): General , Science , عمومی , علوم ,
  Thumbnail

View more